தற்காலத் தமிழ் மரபுத்தொடர் அகராதி தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம்

Author: மொழி அறக்கட்டளை
Publisher: அடையாளம்
No. of pages: 448
Subject: கட்டுரைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹340.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
காதில் பூச் சுற்று, வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டு, கம்பி நீட்டு, நெஞ்சு உடைதல், பொடி வைத்துப் பேசு, கதை கட்டிவிடுதல் போன்ற எண்ணற்ற தொடர்களை நம்முடைய மொழியில் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்துகிறோம். இவ்வாறு ஒரு சொல்லோ தொடரோ அதன் நேர்பொருளை உணர்த்தாமல், பயன்பாட்டில் வழிவழியாக வேறு குறிப்புப் பொருளைத் தந்து நிற்கும்போது அவை மரபுத்தொடர் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு மொழியில் மரபுத்தொடர்கள் தனித்தன்மை வாய்ந்தவை; கலைச்சொற்கள் போலல்லாமல் பொதுவான சொற்களைக் கொண்டிருந்தாலும் பண்பாட்டு அடிப்படையில் புரிந்துகொள்ள வேண்டியவை. அவை கருத்தையும் உணர்வையும் கற்பனையுடன் வெளிப்படுத்துகின்றன; தனிநபர் நிலையிலிருந்து வளர்ந்து, மரபாகப் பொதுவெளியிலும் வழங்குகின்றன. இதன் மூலம் அவை நம்முடைய மொழியை வளமிக்கதாகவும் ஈர்ப்புமிக்கதாகவும் ஆக்குகின்றன. தற்காலத் தமிழில் விரவிக் கிடக்கும் எண்ணற்ற மரபுத்தொடர்களைக் கொண்டு மொழி அறக்கட்டளை உருவாக்கியிருக்கும் இந்த அகராதி பின்வரும் சிறப்பு அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கிறது. = தற்காலத் தமிழில் வழங்கும் மரபுத்தொடர்களுக்குப் பொருள் தரும் முதல் அகராதி. = சுமார் 80,000 அச்சிட்ட பக்கங்களைத் தகவல்தளமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. = தமிழில் மரபுத்தொடரின் இயல்பை உணர்த்தும் பின்வரும் தகவல்களையும் கொண்டிருக்கிறது: + பதிலீட்டுச் சொற்களை ஏற்பது பற்றிய குறிப்புகள் + மாற்றுவடிவங்கள் குறித்த தகவல்கள் + சொற்கள் அடையும் இடமாற்றங்கள் + இலக்கண வேறுபாடுகள் + பின்னொட்டுகளை ஏற்பது பற்றிய விவரங்கள் + பழமொழிகளிலிருந்து வந்த மரபுத்தொடர்கள் + பயன்பாட்டுச் சூழல் பற்றிய குறிப்புகள் = ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்கள் = தமிழ் மரபுத்தொடர்களுக்கு ஆங்கிலத்திலும் விளக்கம்
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register