மாறுதலும் மாற்றுவோரும்


Author: எம்.ஆர்.ஐயர்
Publisher: NOTION PRESS
No. of pages: 132
Subject: கட்டுரைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹505.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
பாட்டாளிகளுக்கு சுரண்டலில் பங்கா?,பாட்டாளிகளில் முன்னேறியவர்கள் முதலாளிகளாக,முதலாளிகளின் பங்காளிகளாக மாறுகிறார்களா?,மார்க்சீயம் மலடாகி விட்டதா?, அல்லதுபரிணாம வளர்ச்சியடைகிறதா?,மார்க்சீயர்களின் புரட்சி வருமா?,எப்போது?, எப்படி?, யாரால்?.மதங்களுக்கு மாற்றே இல்லையா?,மனிதனால் மரணத்தை வெல்ல முடியுமா?,மறுபிறவி எடுக்க முடியுமா?,எப்போது?, எப்படி?.மறுபிறவி தத்துவத்தால் நன்மையா?, தீமையா?.பிரபஞ்சத்தில் பிரளயம் வருமா?,ப10மியும், சூரியனும், கிரகங்களும் அழியுமா?,ஏன்?, எப்படி?, எப்போது?.பொருளாதாரம், தத்துவம், அறிவியல்சமூகம் சம்பந்தமாகதர்க்கவியல், அறிவியல் சார்ந்தஎளிமையான, ஆழமான ஆய்வு
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register